Skip to content

Wczesne podawanie produktu Vapreotide w celu krwawienia z żylaków u pacjentów z marskością wątroby czesc 4

10 miesięcy ago

510 words

Od 7 do 48 godzin po endoskopii hemostazę zdefiniowano jako wymóg transfuzji wynoszący 2 jednostki krwi lub mniej, brak wymiotów, częstość akcji serca poniżej 100 uderzeń na minutę i hematokryt, który nie zmniejszył się o 10 punktów procentowych lub więcej podczas tego okresu. Epizod klinicznie istotnego krwawienia w dniach od 3 do 5 określono jako krwawienie z towarzyszącym co najmniej jednym z następujących kryteriów Baveno: spadek skurczowego ciśnienia krwi o co najmniej 20 mm Hg, wzrost częstości akcji serca o co najmniej 20 uderzeń na minutę w porównaniu ze średnią z dwóch poprzednich wartości oraz zmniejszenie hematokrytu o co najmniej 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią wartością. Nie uwzględniono częstoskurczu i niedociśnienia, jeśli można je objaśnić klinicznie inną przyczyną niż krwawienie. Po 5 dniu nawracające krwawienie zdefiniowano jako nowy epizod krwawienia lub melenę. Analiza statystyczna
Analizę przeprowadzono zgodnie z intencją leczenia. Wszystkie wartości P są dwustronne. Ilościowe zmienne w dwóch grupach porównano z użyciem testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa lub dokładnym testem Fishera, jeśli to konieczne. Przy obliczaniu wskaźnika sukcesu leczenia (kombinacji kontroli krwawienia i przeżycia przez pięć dni), pacjenci, którzy stracili czas obserwacji w dniu 5 lub przed 5 byli włączani do grupy osób z niepowodzeniem leczenia. Uzyskaną tabelę kontyngencji (sukces vs. niepowodzenie) analizowano za pomocą testu chi-kwadrat oraz metodą Cochrana-Mantela-Haenszela i testu Breslow-Day16 w celu oceny możliwych czynników zakłócających. Do porównania zmiennych ilościowych wyrażonych jako średnie . SD zastosowano test Manna-Whitneya. W celu oceny częstości niepowodzeń leczenia i zgonu zastosowano analizę okresu użytkowania, opisaną przez Kaplan i Meier16. Uzyskane krzywe porównano z zastosowaniem testu log-rank lub testu Wilcoxona do oceny wczesnych skutków vapreotide u.
Surowe porównanie wymagań dotyczących transfuzji krwi pomiędzy badanymi grupami byłoby tendencyjne, ponieważ dane takie są wcześniej skondensowane wcześniej w grupach otrzymujących placebo niż w grupach leczonych aktywnie, ze względu na wyższe wskaźniki niepowodzenia w przypadku placebo.10 Aby zrekompensować to źródło tendencyjności wykorzystano analizę okresu rzeczywistego w celu porównania odsetka pacjentów w każdej grupie badanej, którzy otrzymali określoną liczbę jednostek krwi; w tej analizie liczba jednostek transfuzji krwi zastąpiła zwykłą skalę czasową na osi x krzywych.
Przeprowadzono analizę prognostyczną w celu zidentyfikowania możliwych skutków innych zmiennych na występowanie krwawienia. Po pierwsze, wartość predykcyjna zmiennych została oceniona za pomocą analizy jednowymiarowej. Następnie zmienne o wartości P mniejszej niż 0,05, nieistotne zmienne, które miały potencjalny interes kliniczny, oraz zmienne, które nie zostały zrównoważone w randomizacji, włączono do wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej.16
Wyniki
W sumie 227 z 892 pacjentów (25 procent), którzy zostali przyjęci do 22 ośrodków z krwawieniem z przewodu pokarmowego, spełniło kryteria włączenia. Pięć ośrodków miało 5 lub mniej włączonych pacjentów, 10 miało od 6 do 9 zapisanych pacjentów, a 7 miało więcej niż 10 włączonych pacjentów
[więcej w: szmer skurczowy, rak brodawki vatera, ciśnienie osmotyczne krwi ]
[hasła pokrewne: ulotka vibin mini, legsanit, pum grudziądz ]

0 thoughts on “Wczesne podawanie produktu Vapreotide w celu krwawienia z żylaków u pacjentów z marskością wątroby czesc 4”