Skip to content

Wczesne podawanie produktu Vapreotide w celu krwawienia z żylaków u pacjentów z marskością wątroby ad

10 miesięcy ago

510 words

Do włączenia pacjentów wymagano spełnienia następujących kryteriów: obecności marskości wątroby, udokumentowanej wcześniejszymi wynikami biopsji wątroby lub typowymi objawami klinicznymi; wiek od 18 do 75 lat; przerwę krótszą niż 24 godziny między początkowym epizodem krwawienia a naborem; oraz przerwę krótszą niż 6 godzin między przyjęciem do szpitala a przyjęciem do szpitala. Pacjenci byli wykluczani, jeśli byli w śpiączce, mieli wynik w skali Child-Pugh11 większy niż 13 lub wcześniej mieli krwawienia z żylaków w ciągu ostatnich sześciu tygodni; jeśli rozpoznali raka wątrobowokomórkowego, całkowitą zakrzepicę żył wrotnych, niekieberotropowe nadciśnienie wrotne lub alergie na somatostatynę lub jej analogi; jeśli są w ciąży lub karmią piersią; lub jeśli mieli oni wewnątrzwątrobowe przecieki portowo-boczne lub przecieki chirurgiczne. Wynik Child-Pugh jest miarą dysfunkcji wątroby i opiera się na stopniu puchliny brzusznej, rozległości encefalopatii, czasie protrombinowym osocza oraz stężeniu albuminy i bilirubiny w surowicy; wynik wynosi od 5 do 15, z wynikiem 5 lub 6 reprezentującym klasę A, 7 do 9 klasy B i 10 do 15 klasy C.11. Klasy te odpowiadają odpowiednio łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej marskości. Leczenie farmakologiczne
Po zapisaniu pacjentów losowo przydzielono do grupy otrzymującej vapreotyd (Octastatin, Debiopharm, Lausanne, Szwajcaria), podawany w postaci bolusa dożylnego 50 .g, a następnie ciągłego wlewu 50 .g na godzinę przez pięć dni lub placebo, w podwójnej dawce -lekki sposób. Vapreotide, syntetyczny analog somatostatyny, jest cyklicznym oktapeptydem, który ma wysokie powinowactwo do podtypów 2 i 5 receptora somatostatyny oraz pewne powinowactwo do podtypu 412 i ma dłuższy okres półtrwania niż macierzysty hormon (30 minut vs. 3 minuty) . Każdy ośrodek otrzymał serię kolejno ponumerowanych, zapieczętowanych pudełek, które zawierały równą liczbę terapii vapreotydem i placebo. Infuzję zatrzymano po endoskopii u pacjentów, u których stwierdzono, że krwawienie nie ma związku z nadciśnieniem wrotnym.
Leczenie endoskopowe
Przeprowadzono endoskopię diagnostyczną i terapeutyczną w ciągu 12 godzin po rozpoczęciu wlewu produktu leczniczego Vapreotide lub placebo. Skleroterapię lub podwiązanie pasm, zgodnie z preferencjami lekarza, przeprowadzono u pacjentów z żylakami przełyku. U pacjentów z żylakami żołądka zaleca się opasywanie w żylakach w obrębie tętnic, a do żylaków w dnie zaleca się opasanie lub nanoszenie cyjanoakrylanu. Po zakończeniu pięciodniowego wlewu pacjenci w obu grupach poddawani byli dodatkowym cotygodniowym sesjom skleroterapii lub podwiązaniu pasm, zgodnie z oceną lekarza i zgodnie z ich stanem klinicznym, aż do zniknięcia wszystkich żylaków.
Inne zabiegi
Norfloksacynę w dawce od 400 do 800 mg na dobę (lub inny fluorochinolon w równoważnej dawce) podawano doustnie przez co najmniej pięć dni, począwszy od dnia badania.13 Transfuzje krwi podano w celu uzyskania wartości hematokrytu 27 procent lub więcej a stężenie hemoglobiny 9 g na decylitr (5,6 mmol na litr) lub więcej .14, 15 Świeże substytuty osocza lub osocza zostały podane w celu utrzymania stabilności hemodynamicznej
[patrz też: przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewód stenona, ropniak pęcherzyka żółciowego ]
[hasła pokrewne: kirchhoff mielec, rak brodawki vatera, czym zastąpić bułkę tartą ]

0 thoughts on “Wczesne podawanie produktu Vapreotide w celu krwawienia z żylaków u pacjentów z marskością wątroby ad”