Skip to content

Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna czesc 4

10 miesięcy ago

488 words

Jednak po wprowadzeniu współzmiennych, mimo że iloraz szans stał się jeszcze mniejszy, zniknęło niemal istotne znaczenie związku (prawdopodobnie z powodu korelacji pomiędzy dużą liczbą współzmiennych, co doprowadziło do niedokładności w oszacowaniu). Natomiast w przypadku czasopism dla kobiet stosunek między obecnością reklamy papierosów a prawdopodobieństwem pokrycia niebezpieczeństw palenia był statystycznie istotny. Ustalono, czy uwzględniono współzmienne. Rzeczywiście, wydaje się, że odwrotna zależność została wzmocniona przez uwzględnienie współzmiennych. Iloraz szans w Tabeli 2 zapewnia silne poparcie dla hipotezy, że proporcja reklamy papierosów i prawdopodobieństwo pokrycia ryzyka palenia są odwrotnie proporcjonalne. Relacja ta jest silniejsza dla czasopism kobiecych niż dla czasopism w ogóle i jest wzmocniona przez uwzględnienie współzmiennych.
W przypadku obu hipotez statystycznie istotna zależność między współzmiennymi a prawdopodobieństwem pokrycia była następująca (dane niepokazane). Szanse na publikowanie artykułów na temat zagrożeń związanych z paleniem wzrosły (1) wraz ze wzrostem zasięgu innych zagrożeń dla zdrowia; (2) w miarę wzrostu czytelnictwa czasopisma; (3) dla czasopism, w porównaniu do wszystkich innych czasopism; (4) w 1964 roku, w roku pierwszego raportu generalnego chirurga na temat palenia tytoniu i zdrowia11; i (5) w latach sześćdziesiątych w porównaniu z latami 70. i 80. XX wieku.
Innym sposobem oceny relacji między pokryciem tego tematu a przychodami z reklam jest porównanie średnich prawdopodobieństw pokrycia uzyskanych z naszych regresji logistycznych. Czasopisma, które nie miały reklam na papierosy, były o ponad 40 procent bardziej narażone na ryzyko palenia niż czasopisma z reklamami papierosów (tabela 1). W porównaniu z latami 60. różnica była szczególnie uderzająca w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy czasopisma, które nie zawierały reklam papierosów, prawie dwukrotnie częściej chroniły przed niebezpieczeństwami związanymi z paleniem niż te, które miały (dane nie zostały pokazane). W latach 70. i 80. ubiegłego wieku nastąpiła dramatyczna zmiana w dochodach z reklamy papierosów z przekazu do mediów drukowanych, spowodowana zakazem emisji reklam papierosów od stycznia 1971 r.9.
Największy wpływ reklamy papierosów na prawdopodobieństwo publikowania artykułów na temat ryzyka związanego z paleniem było widoczne w czasopismach kobiecych. Jak wynika z Tabeli 1, czasopisma kobiece, które nie zawierały reklam papierosów, były 2,3 razy bardziej narażone na ryzyko palenia niż magazyny dla kobiet, które przyjmowały reklamę papierosów. Ponadto objęcie czasopism kobiecych w porównaniu z innymi czasopismami było bardziej wrażliwe na zmiany stopnia uzależnienia od dochodów z reklamy papierosów. Korzystając z współczynników logistyczno-regresyjnych, obliczyliśmy, że wzrost o 1% udziału reklamy papierosów w całkowitych przychodach z reklam w czasopismach dla kobiet obniżył prawdopodobieństwo ich pokrycia o ryzyko palenia o 1,9% – trzykrotność spadku w innych czasopismach.
Biorąc pod uwagę możliwą niezgodność naszych obserwacji, przedziały ufności podane w tabelach i 2 mogą być niedokładne
[więcej w: polimedica zgierz, kirchhoff mielec, legsanit ]

0 thoughts on “Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna czesc 4”

Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna czesc 4

10 miesięcy ago

492 words

Jednak po wprowadzeniu współzmiennych, mimo że iloraz szans stał się jeszcze mniejszy, zniknęło niemal istotne znaczenie związku (prawdopodobnie z powodu korelacji pomiędzy dużą liczbą współzmiennych, co doprowadziło do niedokładności w oszacowaniu). Natomiast w przypadku czasopism dla kobiet stosunek między obecnością reklamy papierosów a prawdopodobieństwem pokrycia niebezpieczeństw palenia był statystycznie istotny. Ustalono, czy uwzględniono współzmienne. Rzeczywiście, wydaje się, że odwrotna zależność została wzmocniona przez uwzględnienie współzmiennych. Iloraz szans w Tabeli 2 zapewnia silne poparcie dla hipotezy, że proporcja reklamy papierosów i prawdopodobieństwo pokrycia ryzyka palenia są odwrotnie proporcjonalne. Continue reading Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna czesc 4

0 thoughts on “Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna czesc 4”