Skip to content

Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna cd

11 miesięcy ago

461 words

Dlatego też wyszczególniliśmy i przetestowaliśmy model regresji o stałych efektach, który przechwytuje efekty specyficzne dla magazynu. Model ten, znany jako model kowariancji, jest równoznaczny z włączeniem zmiennej fikcyjnej dla każdego z czasopism.13 W tym artykule przedstawiamy głównie wyniki ilościowe z regresji logistycznych, ponieważ oprócz głównych hipotez, byliśmy również zainteresowani wybranymi efekty, które nie zmieniają się w czasie (np. różnice między czasopismami), takie jak rodzaj czasopisma i okres czasu. Nie można ich uwzględnić w modelu efektów stałych. Dlatego zastosowaliśmy model efektów stałych, najbardziej restrykcyjne sformułowanie statystyczne, aby potwierdzić ustalenia z modelu logistycznego. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Wskaźniki szans na pokrycie ryzyka palenia w czasopismach z dowolnymi reklamami papierosów, w porównaniu z czasopismami bez reklam papierosów * Tabela pokazuje liczbę obserwacji i szacowane prawdopodobieństwo objęcia tematu palenia w czasopismach z reklamami papierosów i takimi, które nie były dostępne, zarówno w przypadku wszystkich czasopism, jak i czasopism kobiecych. Pokazano również iloraz szans i 95-procentowe przedziały ufności z korektą i bez niej dla zmiennych współzmiennych (dodatkowe zmienne niezależne, które mogą przyczyniać się do zaobserwowanego związku między reklamą a pokryciem). Każdy iloraz szans porównuje szanse na pokrycie niebezpieczeństw związanych z paleniem w czasopismach z reklamami papierosów i bez nich. Wyniki przedstawione w Tabeli uzyskano z analizy regresji odpowiadającej pierwszej hipotezie.
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki szans na pokrycie ryzyka palenia w czasopismach ze średnią proporcją przychodów z reklam papierosów, w porównaniu z czasopismami bez dochodów z reklam papierosów * Tabela 2 przedstawia główne wyniki z analizy regresji zgodnie z drugą hipotezą, która dotyczyła zależności między relatywną zależnością czasopism od dochodów z reklam papierosów a pokryciem niebezpieczeństw związanych z paleniem. Ta tabela zawiera iloraz szans i 95-procentowe przedziały ufności, z korektą i bez niej dla współzmiennych, dla wszystkich czasopism i magazynów dla kobiet. W tabeli 2 iloraz szans przedstawia średni wpływ zależności od reklam papierosów na prawdopodobieństwo pokrycia. W przypadku wszystkich czasopism średni odsetek przychodów reklamowych z reklamy papierosów wyniósł 6%; w przypadku czasopism kobiecych było to 5 procent. W związku z tym iloraz szans porównuje prawdopodobieństwo publikacji artykułów na temat ryzyka palenia w czasopismach ze średnim odsetkiem dochodów z reklam papierosów i bez dochodów z reklamy papierosów.
Postawiliśmy hipotezę, że czasopisma z reklamą papierosów rzadziej opublikują artykuły o zagrożeniach związanych z paleniem niż magazyny, które nie mają takiej reklamy (hipoteza 1). Jak widać w Tabeli 1, iloraz szans dla wszystkich czasopism z regresji bez zmiennych towarzyszących (0,88) jest zgodny z tą hipotezą i prawie znaczący przy poziomie ufności 95% (0,60 do 1,03)
[hasła pokrewne: wardyński i wspólnicy, wodniak pęcherzyka żółciowego, rak brodawki vatera ]

0 thoughts on “Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna cd”

Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna cd

11 miesięcy ago

454 words

Dlatego też wyszczególniliśmy i przetestowaliśmy model regresji o stałych efektach, który przechwytuje efekty specyficzne dla magazynu. Model ten, znany jako model kowariancji, jest równoznaczny z włączeniem zmiennej fikcyjnej dla każdego z czasopism.13 W tym artykule przedstawiamy głównie wyniki ilościowe z regresji logistycznych, ponieważ oprócz głównych hipotez, byliśmy również zainteresowani wybranymi efekty, które nie zmieniają się w czasie (np. różnice między czasopismami), takie jak rodzaj czasopisma i okres czasu. Nie można ich uwzględnić w modelu efektów stałych. Dlatego zastosowaliśmy model efektów stałych, najbardziej restrykcyjne sformułowanie statystyczne, aby potwierdzić ustalenia z modelu logistycznego. Continue reading Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna cd

0 thoughts on “Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem – analiza statystyczna cd”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu terapia cranio sacralna kurs[…]