Skip to content

Działania niepożądane wczesnego leczenia deksametazonem u niemowląt o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej cd

10 miesięcy ago

511 words

Zanotowaliśmy również zakażenia szpitalne, martwicze zapalenie jelit, samoistną perforację przewodu pokarmowego, śródmiąższową rozedmę płuc, odma opłucnowa, krwotok płucny, przetrwały przewód tętniczy, krwotok śródczaszkowy, leukomalację okołokomorową, retinopatię wcześniactwa i wzrost w momencie wypisu lub śmierci lub po 120 dniach od wiek, jeśli niemowlę pozostało w szpitalu. Pielęgniarki badawcze zgromadziły wszystkie dane z badań według określonych kryteriów i przesłały dane do centralnego ośrodka koordynującego. Analiza statystyczna
Korzystając z bazy danych Neonatal Research Network, obliczyliśmy, że aby ustalić, czy leczenie deksametazonem zmniejszy główny wynik z 55 procent do 44 procent (tj. Zmniejszy względne ryzyko wyniku o 20 procent), potrzebowalibyśmy próbki 532 niemowlęta w każdej grupie. Aby zapewnić odpowiednią liczbę dzieci do oceny wyników neurorozwojowych, które spodziewaliśmy się w 18-miesięcznym skorygowanym wieku, planowaliśmy zapisać 600 niemowląt w każdej grupie.
Przeprowadziliśmy analizę zamiaru leczenia. Dane podstawowe dla niemowląt włączonych do badania i dla kwalifikujących się niemowląt, które nie zostały zapisane, porównywano za pomocą testów t dla zmiennych ciągłych i testów chi-kwadrat dla danych kategorycznych. Regresja logistyczna została wykorzystana do analizy różnic w wynikach i komplikacjach między grupami leczonymi. Zastosowano wiele analiz logistyczno-regresyjnych dla zmiennych jakościowych z więcej niż dwoma wartościami (np. Wsparcie układu oddechowego). Początkowo analizy obejmowały leczenie deksametazonem, leczenie wentylacyjne oraz określenie interakcji dla deksametazonu i leczenie wentylacyjne jako czynniki. Ponieważ żadne z interakcji nie było znaczące, analizy powtórzono bez terminu interakcji i raportujemy wynikowe wartości P dla głównych efektów.
Wyniki
Badanie było monitorowane przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Wstępna ocena komitetu, przeprowadzona z powodu dużej liczby nieoczekiwanych zdarzeń niepożądanych, pozwoliła na identyfikację częstych perforacji żołądkowo-jelitowych u niemowląt leczonych deksametazonem. Ze względu na niepewność związaną z ważeniem względnego znaczenia potencjalnych korzyści i niekorzystnych wyników, komitet zalecił kontynuację badania z modyfikacją formularza zgody w celu uwzględnienia tej komplikacji. Jednak komitet sterujący głosował za zakończeniem procesu.
Niemowlęta
W okresie badania do rejestracji zakwalifikowano 340 niemowląt, a do badania zakwalifikowano 220 dzieci. Pozostałe 120 kwalifikujących się dzieci nie zostało zapisanych z powodu odmowy rodzica (55 procent), niedostępności rodzica w celu udzielenia zgody lub braku zgody (41 procent), odmowy lekarza (2 procent) lub innych, nieznanych przyczyn ( 2 procent). Niemowlęta, które nie zostały zakwalifikowane, były podobne do zarejestrowanych noworodków w odniesieniu do masy urodzeniowej (średnia, 743 gw grupie niepoddanych zabiegowi niemowląt i 735 gw od badanej grupie), w wieku ciążowym (średnia, odpowiednio 25,7 i 25,6 tygodnia), płeć męska (odpowiednio 51 procent i 52 procent), poród z pochwy (42 procent w obu grupach) i przedporodowe leczenie glikokortykosteroidami (odpowiednio 77 procent i 75 procent), ale różniły się one rozkładem rasowym (26 procent białych
[więcej w: szmer skurczowy, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, hipertonia ]
[więcej w: ropniak pęcherzyka żółciowego, vibin mini ulotka, zioła ojca grzegorza na pasożyty ]

0 thoughts on “Działania niepożądane wczesnego leczenia deksametazonem u niemowląt o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej cd”